Schattingen

Ons bureel heeft een ervaring van meer dan 30 jaar in het schatten van onroerende goederen van alle aard en voor verschillende doeleinden.

 

  1. Erfbelasting: schatting onroerende goederen via kwaliteits-charter

Enkel in het Vlaams Gewest van toepassing!

Na een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte voor de erfbelasting (successierechten) indienen. In de aangifte moet een realistische raming worden gemaakt van de waarde van het vermogen van de overledene. Op basis van de aangifte wordt dan de verschuldigde erfbelasting vastgesteld.

De waarde van een onroerend goed schatten is niet altijd eenvoudig; de waarde is immers afhankelijk van erg veel factoren, en er is dikwijls een stevige financiële implicatie aan verbonden. Een te hoog ingeschatte waarde zal de erfgenaam relatief gezien te veel erfbelasting doen betalen. Bij een te laag ingeschatte waarde loopt de erfgenaam het risico op een boete wegens tekortschatting.

Om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen kan beroep worden gedaan op erkende professionals om een realistische waarde te bepalen. Landmeters-experten die aansluiten engageren zich om de afgesproken kwaliteitsnormen van dit charter na te leven. Burgers die een beroep doen op een landmeter-expert die het kwaliteitscharter heeft ondertekend, mogen er van uitgaan dat de geschatte waarde van het goed in principe niet in twijfel zal getrokken worden door de Vlaamse Belastingdienst.

In het charter worden criteria vastgelegd waaraan een kwalitatieve schatting moet voldoen. Het gaat zowel om criteria rond de beroepsbekwaamheid van de schatter, als om criteria omtrent de inhoud van het schattingsverslag.

Ik ben op de lijst van erkende schatters opgenomen en kan deze opdracht voor u zorgeloos volbrengen.

  1. Waardebepalingen van onroerende goederen voor verkoop en/of verhuur.

Voor de verkoop- of huurwaarde te schatten, hanteren we dezelfde methode als opgelegd door het kwaliteitscharter. U mag dus, na een grondig onderzoekend plaatsbezoek, een uitgebreid verslag verwachten, getoetst aan de verschillende kaarten (watertoets, voorkooprecht, onroerend erfgoed, stedenbouwkundige bestemming, enz), een waardebepaling op basis van de analytische methode en afgetoetst op vergelijkingspunten.

  1. Waardebepalingen van onroerende goederen voor het vermogen te bepalen van vennootschappen.

Ook voor deze waardebepalingen gaan we op dezelfde manier tewerk. Een degelijke waardebepaling vereist wel een grondig nazicht ter plaatse, een berekende analyse en een doordacht besluit.